Služby


Podvojné účtovníctvo

 • vytvorenie účtovnej osnovy vrátene analytickej evidencie

 • kontrola formálnej správnosti účtovných dokladov

 • zaúčtovanie dokladov – účtovné zápisy v účtovných knihách

 • vedenie hlavnej knihy

 • vedenie účtového denníka

 • vedenie pokladničnej knihy

 • vedenie knihy bankových výpisov

 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov (odoslaných a prijatých faktúr)

 • sklady

 • evidencie majetku a odpisovanie majetku

 • účtovná závierka

 • inventarizácia majetku a záväzkov z účtovného hľadiska

 • uzatvorenie účtov

 • tlačové zostavy (Účtovná závierka, Poznámky k účtovnej závierke)


Mzdová agenda

 • personalistika

 • evidencia pracovných pomerov

 • výpočet miezd zamestnancov

 • vypracovanie a zaslanie výplatných pások

 • vypracovanie zasielanie mesačných výkazov preddavkov na poistné na verejné zdravotné

 • poistenie a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu

 • vypracovanie a zasielanie prehľadu na daňový úrad

 • mesačné prehľady k mzdám (rekapitulácia miezd)

 • tvorba a použitie sociálneho fondu

 • dovolenky, neprítomnosti, prekážky v práci, zrážky zo mzdy

 • spracovanie cestovných príkazo

 • vypracovanie príkazu na úhradu miezd a odvodov

 • tvorbu a rozpustenie mzdových rezerv

 • ukončenie pracovných pomerov a s tým súvisiace náležitosti (odhlásenie zamestnanca, Zápočtový list – Potvrdenie o zamestnaní, Evidenčný list dôchodkového poistenia, Potvrdenie o príjme)

 • ročné zúčtovanie preddavkov dane

 • ročné hlásenie o vyúčtovaní dane


Daňové poradenstvo

 • sledovanie oznamovacej povinnosti DPH

 • vypracovanie a elektronické zasielanie Daňového priznania DPH

 • vypracovanie a elektronické zasielanie Súhrnného výkazu k DPH

 • vypracovanie a elektronické zasielanie Kontrolného výkazu k DPH

 • Dane z motorových vozidiel

 • Daň z nehnuteľností

 • Daňové priznanie dane z príjmov právnických osôb

 • Daňové priznanie dane z príjmov fyzických osôb

 • Daňové priznanie dane z príjmov FO

 • Komunikácia s daňovými úradmi


Bankové poradenstvo

 • zastupovanie klienta vo veci otvorenia podnikateľského účtu v banke

 • zastupovanie klienta vo veci získania financovania pre svoj business

 • konzultácia k aktuálnemu stavu účtovníctva vo firme a možnosti financovania


Ostatné služby

 • vzory dokladov a zmlúv

 • právna a účtovná stránka likvidácie spoločnosti

 • INTRASTAT hlásenia

 • Štatistické hlásenia

 • komunikácia s úradmi

 • zároveň v spolupráci s našimi partnermi zabezpečujeme preklady ako aj kompletné právne poradenstvo a zastupovanie

Pre vypracovanie cenovej ponuky prosím vyplňte nasledovný dotazník.


Vyplniť